Spelregels

  1. De regeling staat open voor ZZP’ers en werkenden met een hybride beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector (we volgen hierbij de SBI codes, zoals deze ook bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd). 
  2. Een aanvraag kan gedaan worden voor al lopende en nog af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering of deelname crowdsurance (onderling fonds).
  3. De regeling geldt loopt vanaf 8 november 2022 tot 7 november 2023. Een aanvraag kan gedaan worden voor gemaakte kosten met terugwerkende kracht tot 1 juni 2022 en tot en met december 2023. Er kan maximaal 12 maanden aan premie / bijdrage fonds worden gedeclareerd.
  4. Aanvrager doet de aanvraag voor een financiële bijdrage in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsregeling uitsluitend via de daartoe bestemde website. Er wordt met de aanvrager uitsluitend gecorrespondeerd per mail. Er is geen telefonische helpdesk.
  5. De hoogte van de bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van € 120,- (uit te keren bij toekenning aanvraag) en 50% van de maandelijkse kosten met een maximum van € 50,- per maand gedurende maximaal 12 maanden.
  6. De totale hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt vastgesteld en toegewezen bij toekenning van de aanvraag en verandert daarna niet meer. Premiestijgingen of -dalingen blijven buiten beschouwing.
  7. De maandelijkse bijdrage wordt in één keer achteraf gedeclareerd na het verstrijken van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.
  8. Declareren is alleen mogelijk als de verzekering/regeling gedurende de gehele periode in stand is gehouden.
  9. Er wordt gedeclareerd op basis van een “eigen verklaring”.